இளமையில் வெற்றி பெறும் ஜெயயோகம்.

இளமையிலேயே வெற்றி பெறும் ஜெயயோகம். இந்த யோகம் எல்லோருக்கும் இருப்பதில்லை. ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே கிடைக்ககூடிய யோகம் ஜெயயோகம்.

இந்த யோகம் எப்படி பட்ட ஜாதகம் உள்ளவருக்கு கிடைக்கும் என்பதை கீழே உள்ள வீடியோவில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.